• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, z siedzibą Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody,
    zwany dalej GOKiP.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w GOKiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
    może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail:iod@koptyra.pl;

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań
    realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

         1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOKiP;

         2) realizacji umów;

         3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
             w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

        1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
          wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

        2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOKiP przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GOKiP.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz
    w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

        1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

        2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

        3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

            a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

            b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

            c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
               prawnej przetwarzania danych,

            d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

            e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

        4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

            a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

            b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

            c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

            d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
                Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

            a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

            b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

        6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

            a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
                publicznym przez Administratora,

            b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
                z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
                wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
    przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym
    prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
     Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
      lub zawarta między stronami umowa.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOKiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
      skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
      (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  • Linki społecznościowe